zde můžete najit zápis z valné hromady 5.12.2015

04.04.2016 18:36

Zápis z Valné hromady Klubu Kulturistiky

Uherské Hradiště

 

 

Dne:               5. prosince 2015

Přítomni:          Dle prezenční listiny (viz. Příloha č. 1)

                     

                     

Program:              1. Zahájení, prezentace účastníků

                      2. Zpráva o činnosti klubu

                      3. Zpráva o hospodaření

                      4. Volba volební komise

                      5. Diskuze

                      6. Volba výboru

                      7. Závěr

 

 

1.    Zahájení, prezentace účastníků, změna termínu konání valné hromady

 

            Na Valnou hromadu se k okamžiku jejího zahájení v 15.00 hod prezentovalo 26 členů. S ohledem na menší než poloviční účast členů Klubu kulturistiky (dále jen členů KK) byl stanoven náhradní termín konání Valné hromady dne 5.12.2015 v 15.15 hod. Místo konání nebylo změněno.

 

2.    Zpráva předsedy KK o činnosti za období 2014 – 2015

 

            Hodnocení činnosti KK v průběhu uplynulých dvou let bylo provedeno předsedou, panem Liborem Dostálem, a dotýkalo se všech oblasti činnosti klubu.

Velmi pozitivně zhodnotil zejména postupné rozšiřování závodní skupina a sportovní výsledky, které její členové v uplynulém období dosahovali. Byla stručně shrnuta obnova sportovního vybavení i aktivity pro dalšímu zkvalitnění podmínek ke cvičení.

 

Za přetrvávající nevyřešený problém byla označena obecná neukázněnost řady členů při zachovávání pořádku a úklidů příslušenství v šatně a posilovně, nedodržování základních hygienických pravidel a nerespektování pravidel a podmínek provozního řádu posilovna (kola v šatně, větrání, svícení, dodržování provozní doby posilovny apod.).

Jako negativní byla hodnocena také nízká úroveň propagace činnosti Klubu (zveřejnění informací o závodní činnosti v mediích, udržování a aktuálnost klubového webu, informovanost členů o dění v Klubu)

 

Ve výhledu činností pro další období se zaměřil předseda Dostál na předpokládané aktivity klubu v oblasti zkvalitnění a modernizace vybavení posilovny, zvýšení nároků na výběr nových členů ve vztahu k závodní činnost a další zlepšování provozních podmínek a vnitřního prostředí posilovny. V případě dostatečného zájmu ze strany členské základny bude v letním období uspořádáno neformální setkání s hostem (výživa, trénink).

 

Zhodnocení činnosti závodní skupiny s přehledem účasti jednotlivých členů a dosažených výsledků provedl následně pan Marin Cetkovský.

 

 

 

 

 

 

3.    Zpráva o hospodaření KK za období 2014 – 2015

 

Zprávu o hospodaření přednesl pokladník klubu pan Petr Lapčík. ( viz příloha č.2)

 

 

 

Oproti minulému období bylo v důsledku vyšší aktivity závodní skupiny vydáno podstatně více finančních prostředků na její podporu a zejména následného ocenění dosažených výsledků. Další investice byly provedeny do obnovy vybavení strojů a zajištění provozu posilovny.

Výběr finančních prostředků v kontextu provedených investic zajistil dostatek prostředků pro zajištění provozu Klubu, další podporu závodní činnosti i možnou obnovu a modernizaci vybavení posilovny a zvyšování úrovně cvičebních prostor, což se předpokládá i pro následující období.

 

 

4.    Diskuze

            Diskuze probíhala jednak na základě písemného podnětu, předloženého zástupci členské základny, jednak na základě příspěvků jednotlivých účastníků valné hromady

Byla diskutována kvalita práce výboru, vztahy se Slováckou Slavií, prezentace Klubu na veřejnosti a informovanost členů o dění v Klubu, brigádnická činnost, výše členských příspěvků, rozsah a kvalita úklidu v prostorách posilovny, zvýhodnění rodinných příslušníků členů výboru, připomínky a podněty k nákupu nového vybavení posilovny apod.

 

Z řady diskusních příspěvků se hlasovalo o následujících:

a)Oprava článku stanov KK o počtu účastníků valné hromady ¨

Schváleno

b)Změna finančního zvýhodnění členských příspěvků pro rodinné příslušníky členů výboru (1+1).

Schváleno.

c)Změna výše příspěvků pro členy – důchodce ve výši 50 % ročního příspěvku

Schváleno.

d)Návrh na doplnění cvičebních prostor posilovny o kamerový systém Neschváleno.

 

Formou usnesení z valné hromady byly dále odsouhlaseny následující příspěvky:

a)2 x ročně bude v rámci pravidelné brigády zajištěn pronájem čistícího stroje na úklid podlahové plochy ve cvičební části posilovny

b)Bude přesně definován rozsah k provádění pravidelného týdenního úklidu

c)Nákup nových strojů pro obnovu posilovny bude prováděn na podkladě ankety mezi členskou základnou. Výběr požadovaného stroje bude proveden po konzultaci s odborníkem na cvičební techniku (výrobce, parametry)

d)Bude trvale zveřejněno „DESATERO“ závazných pravidel a zásad chování v prostorách posilovny.

e)Bude vznesen požadavek na vedení sportovní haly k obnově pravidelného denního úklidu prostor šatny včetně sprchy a WC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Volba volební komise a volba výboru KK

 

            Z přítomných kandidátů byla zvolena volební komise ve složení:

Vlastimil Lapčík – předseda, Daniel Malovaný – člen, Roman Zpěvák– člen

 

Bylo provedeno hlasování o členech výboru.

Volební lístky odevzdalo 24 přítomných, 1 hlasovací lístek byl neplatný

Počty hlasů jednotlivých kandidátů:

            Petr Lapčík                    23 hlasů        zvolen

            Jiří Němec                     23 hlasů        zvolen

            Marin Cetkovský             23 hlasů        zvolen

            Jaroslav Kohoutek           22 hlasů        zvolen

            Libor Dostál                   20 hlasů        zvolen

            Daniel Malovaný             3 hlasy         nezvolen

            Pavel Valenta                 1 hlas           nezvolen

 

Výbor se sejde na první společné schůzi v měsíci lednu 2016

Zpět

Vyhledávání

KULTURISTIKA UH© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode